Odborná příprava jednotek trochu jinak

15.01.2013 12:49

Pravidelná odborná příprava členů jednotek SDH obcí probíhá zpravidla v určeném dni přímo na hasičských zbrojnicích. Problémem však je různorodost pracovní doby členů jednotek a následné přizpůsobení časového i obsahového rozsahu odborné přípravy. Již podruhé vyzkoušeli velitelé jednotek SDH Ostrava Radvanice, Vratimov, Ostrava Bartovice, Havířov a Šenov zorganizovat společnou odbornou přípravu členů, která probíhala od pátku 30. března do neděle 1. dubna 2012 v areálu Ústřední hasičské školy Jánské Koupele.

ato společná akce vyžadovala důkladnou přípravu, která započala v měsíci únoru. Bylo nutno připravit nejen témata, ale také materiál, určit odborné instruktory, kteří budou nad výcvikem dohlížet a vše sladit také časově. Do společné odborné přípravy se zapojilo celkem 83 členů ze všech zúčastněných jednotek. Samozřejmostí byla také přítomnost mobilní techniky a velkého množství dalšího technického materiálu potřebného pro zabezpečení celé akce. Do Jánských Koupelí se jednotky sjížděly postupně, dle svých možností. Některé již v průběhu pátečního dopoledne, aby maximálně využily vymezený čas k výcviku, jehož praktická část byla v pátek dopoledne zaměřena na práce ve výškách a nad volnou hloubkou a výcviku v protiplynovém polygonu.

V odpoledních hodinách pak probíhaly zpravidla porady jednotek. Po večeři, když dorazila drtivá většina účastníků, proběhl první společný výcvik a sice taktické cvičení na téma pátrání po pohřešované osobě. Jednotky prováděly vyhledávání tří ztracených osob v lesním terénu. Navíc cvičení začalo po setmění, což značně zkomplikovalo samotnou orientaci. Na první dojem celkem banální téma cvičení. Ale ve chvíli, kdy bylo potřeba držet jednotný tvar, rychlost postupu, prohledávat i špatně přístupná místa, řada členů změnila názor. Obzvláště pak, když bylo nutné nalezené a zraněné osoby transportovat na značnou vzdálenost do místa, které již bylo dostupné pro techniku a další ošetření. Po úspěšném ukončení cvičení následovalo pak společné zahájení akce, kde se účastnící rámcově dozvěděli, co je v následujících dvou dnech čeká. Zatímco členové jednotek již po tomto aktu měli volný program, velitelé jednotek zasedli k hlavní poradě, rozdělení členů do družstev a  k doladění posledních detailů praktického výcviku, který byl naplánován na celou sobotu.

Sobotní program začal po snídani v 8:00 společným nástupem. Zde se jednotliví členové dověděli své zařazení do družstev. Družstva byla záměrně smíšená, takže se zde setkali členové z různých jednotek a mohli si tak vyzkoušet spolupráci na této úrovni. V každém družstvu byl určen velitel, který jej v průběhu celé praktické části řídil. Podstatou výcviku bylo absolvování jednotlivých stanovišť, na kterých byly vytvořeny různé typy zásahů, které bylo nutno v určeném časovém limitu splnit. Po jeho uplynutí se družstvo přesunulo na další stanoviště k provedení nového zásahu. Dopoledne i odpoledne bylo připraveno vždy 9 stanovišť, takže družstva absolvovala dle možností až 18 zásahů. Na každém stanovišti byli přítomni tzv. garanti, kteří dohlíželi na plnění úkolů jednotlivými družstvy. Těmito garanty byli velitelé jednotlivých jednotek, velitelé družstev a další vybraní členové, kteří odpovídali za odbornou úroveň a bezpečné provedení zásahu. Jednotlivé typy zásahů byly voleny na reálném základě podle typů zásahů, které jednotky skutečně provádějí a na které také mají ve své výbavě standardně prostředky (nutno říci, že všechny jednotky zapojené do odborné přípravy jsou jednotkami kategorie JPO II a III, navíc s různými typy předurčenosti). Mimo jiné jednotlivá družstva musela zvládnout  vyproštění osoby a její transport z nepřístupných prostor, ošetření zraněné osoby v nepřístupném terénu a její transport přes vodní tok, záchranu osoby zasažené elektrickým proudem a její resuscitaci, výstavbu provizorní norné stěny, vytvoření provizorního stanoviště pro dekontaminaci zasahujících hasičů, záchranu osoby uvízlé na stromě, výstavbu protipovodňové hráze, požár tlakových lahví, hašení lesního požáru včetně bojového rozvinutí v těžkém terénu, záchranu osoby na ledu, vytvoření bojového rozvinutí s pěnotvorným příslušenstvím, včetně dodávky pěny na místo zásahu, osvětlení prostorů, dopravu technických prostředků do výšky pomocí lan, základy v orientaci DZP a mapách, vyproštění osoby při dopravní nehodě, atd. Veškeré zásahy byly prováděny s maximálním nasazením, situaci navíc komplikovalo nepříznivé počasí a nízké teploty, ale i to patří k práci hasičů, kteří musí být schopni zásahu vždy a bez ohledu na klimatické podmínky. Praktický výcvik byl ukončen v sobotu večer. Samozřejmostí bylo společné vyhodnocení, včetně vyjádření jak garantů, tak jednotlivých velitelů družstev. V neděli pak využily jednotky čas do oběda pro svůj individuální výcvik, nebo teoretickou odbornou přípravu. Na závěr samozřejmě proběhl opět nástup jednotek a závěrečné hodnocení. Účastníci se shodli, že tato akce měla významný přínos pro odbornou úroveň jednotek. Soustředění většiny členů jednotek v určeném čase a místě  umožnilo procvičit řadu činností v rámci pravidelné odborné přípravy. Navíc všechny  jednotky mají k reálnému společnému zásahu velmi blízko, neboť jejich obce spolu přímo sousedí. Na financování odborné přípravy se podíleli jak samotní členové jednotek, tak jednotlivé obce a sbory dobrovolných hasičů. Do letošního společného výcviku se navíc zapojilo také šest dobrovolných hasičů z polských Kokoszyc, které jsou družební organizací SDH Ostrava Radvanice. Závěrem bychom chtěli poděkovat za spolupráci pracovníkům Ústřední hasičské školy, kteří vycházeli velmi ochotně vstříc veškerým požadavkům organizátorům této akce. Škola má velmi vhodné podmínky pro potřebnou odbornou přípravu, a to nejen z hlediska teoretické přípravy, ubytování, stravování apod., ale také z hlediska možnosti realizace praktického výcviku v blízkém okolí školy, kde je možno provádět širokou škálu praktické části odborné přípravy.

Z podkladů účastníků odborné přípravy zpracoval
Richard Dudek

Zpět